Samenvatting van het financieel overzicht

Financieel overzicht

Omzet

In 2012 realiseerde Bekaert een geconsolideerde omzet van € 3,5 miljard en een gezamenlijke omzet van € 4,4 miljard. De onderneming heeft met succes haar marktpositie in alle regio’s verdedigd en heeft in vergelijking met het vorige jaar stabiele verkoopvolumes gerealiseerd. De geconsolideerde omzet steeg met 3,6% in vergelijking met 2011. Deze groei is te danken aan de nettobeweging ten gevolge van acquisities en desinvesteringen (+9,6%) en de impact van wisselkoers-verschillen (+4,9%). De daling van de organische omzet met 10,8% was voor 80% toe te schrijven aan de terugval van de zaagdraadactiviteiten. De gezamenlijke omzet daalde met 4,6% in vergelijking met 2011. De organische omzetdaling (-7,0%) en de nettobewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen (-0,9%) werden gedeeltelijk afgevlakt door gunstige wisselkoersverschillen (+3,4%).
 

Dividend

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders op 8 mei 2013 voorstellen om een brutodividend uit te keren van € 0,85 per aandeel. Het dividend zal, na goedkeuring door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, betaalbaar worden vanaf 15 mei 2013.

Resultaten

Bekaert heeft een operationeel resultaat vóór eenmalige opbrengsten en kosten (REBIT) geboekt van € 118 miljoen. Dit stemt overeen met een REBIT-marge op omzet van 3,4%. De eenmalige opbrengsten en kosten  bedroegen € -167 miljoen en bestonden uit € 202 miljoen eenmalige kosten en € 35 miljoen eenmalige opbrengsten. Het operationeel resultaat (EBIT) na eenmalige kosten bedroeg € -49 miljoen, wat neerkomt op een marge van -1,4%. EBITDA bedroeg € 275 miljoen, wat een marge op omzet vertegenwoordigt van 7,9%.

De commerciële en administratieve kosten bedroegen € 292 miljoen, een lichte toename. De impact van de nieuwe business addities (voornamelijk de integratie van de vennootschappen binnen het Chileense partnerschap in de geconsolideerde perimeter van Bekaert) en van ongunstige wisselkoersen werd bijna volledig gecompenseerd door kostenbesparingen en lagere provisies voor dubieuze debiteuren tegenover 2011. Kosten voor onderzoek en ontwikkeling namen sterk af als gevolg van de herstructurering van de zaagdraadgerelateerde activiteiten. De renteopbrengsten en -lasten bedroegen € -79 miljoen (ten opzichte van € -66 miljoen) ten gevolge van de hogere gemiddelde schuld. Overige financiële opbrengsten en lasten liepen op tot € -3 miljoen (ten opzichte van € 26 miljoen), voornamelijk door valutaschommelingen.

De winstbelasting bedroeg € 68 miljoen, gelijkaardig aan 2011. De aanzienlijke belasting was te wijten aan de belastingen betaald door winstgenererende entiteiten en het feit dat er geen uitgestelde belastings-vorderingen kunnen worden opgezet in verlieslatende entiteiten voor de eenmalige kosten gerelateerd aan de herstructurering.

Het aandeel in de resultaten van joint ventures en geassocieerde ondernemingen bedroeg € 10 miljoen tegenover € 25 miljoen in 2011 als gevolg van de overheveling van de entiteiten binnen het Chileense partnerschap binnen de geconsolideerde perimeter van Bekaert.

Het perioderesultaat bedroeg bijgevolg € -189 miljoen. Rekening houdend met de minderheidsbelangen van derden (€ 6 miljoen) bedroeg het perioderesultaat toerekenbaar aan de Groep € -195 miljoen, vergeleken met € 193 miljoen in 2011. EPS (perioderesultaat per aandeel) bedroeg € -3,30 ten opzichte van € 3,27 in 2011.

Impact van eenmalige opbrengsten en kosten

De eenmalige opbrengsten en kosten bedroegen € -167 miljoen en zijn samengesteld uit € 202 miljoen eenmalige kosten en € 35 miljoen eenmalige opbrengsten.

De eenmalige kosten (€ 202 miljoen) zijn het resultaat van herstructureringsmaatregelen, bijzondere waarde-
verminderingen en andere eenmalige afschrijvingen.
 
Van deze € 202 miljoen eenmalige kosten,

  • had € 117 miljoen betrekking op de zaagdraadactiviteiten en € 85 miljoen op andere herschikkingen.
  • was € 93 miljoen toe te schrijven aan herstructureringskosten en afwaarderingen in België en € 109 miljoen aan herschikkingen in de rest van de wereld.
  • gaf € 84 miljoen aanleiding tot een cash-out en de overige € 118 miljoen niet gezien gerelateerd aan bijzondere afwaarderingen en afschrijvingen.

De eenmalige opbrengsten bedroegen € 35 miljoen:

  • de meerwaarde op de consolidatietransactie van de vennootschappen binnen het Chileense partnerschap: € 17 miljoen;
  • de meerwaarde op de verkoop van de industrial coatings activiteiten (België, China, VS): € 12 miljoen;
  • Andere eenmalige opbrengsten: € 6 miljoen.

Balans en investeringsupdate

Balans

Op 31 december 2012 vertegenwoordigde het eigen vermogen 43,7% van de totale activa. De nettoschuld daalde van € 856 miljoen naar € 700 miljoen als gevolg van effectieve maatregelen om het werkkapitaal te verlagen. Het gemiddelde werkkapitaal op omzet (€ 27,9%) bleef stabiel. De impact van de meeste acties werd zichtbaar in het laatste kwartaal van 2012. De nettoschuld op eigen vermogen (gearing ratio) bedroeg 43,7% en nettoschuld op REBITDA was 2,1.

Kasstroomoverzicht

De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen € 439 miljoen (2011: € 106 miljoen). Het operationeel werkkapitaal verminderde met € 227 miljoen ten gevolge van de doeltreffende inning van uitstaande betalingen en de afbouw van voorraden. De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € -81 miljoen waaronder € -123 miljoen van investeringen in materiële vaste activa en € 23 miljoen inkomsten uit de verkoop van deelnemingen (hoofdzakelijk de verkoop van de industrial coatings activiteiten).

Investeringsupdate

De investeringen liepen op tot € 127 miljoen, waarvan € 123 miljoen in materiële vaste activa.
Bekaerts investeringen in onderzoek en ontwikkeling bedroegen € 69 miljoen in 2012. Deze uitgaven hadden voornamelijk betrekking op de activiteiten van de internationale technologiecentra in Deerlijk (België) en Jiangyin (China). De daling van investeringen in R&D met 23% in vergelijking met 2011 is toe te schrijven aan de algemene maatregelen om de zaagdraadactiviteiten af te slanken waardoor Bekaert de ingezette middelen en prioriteiten in de gerelateerde technologieën bijgestuurd heeft.

De nettoschuld van € 866 miljoen op 30 juni 2012 (gelijkaardig aan de nettoschuld eind 2011) werd verminderd tot € 700 miljoen op 31 december 2012. Bekaert implementeerde doeltreffende maatregelen om het werkkapitaal substantieel te verminderen. Bijgevolg werd de nettoschuld teruggeschroefd, ondanks de schuldverhogende effecten van acquisities en wisselkoersschommelingen.

Gezien de wijzigende toestand in Venezuela past Bekaert hyperinflatie boekhouding en de toepasselijke economische wisselkoers toe vanaf 2013. Het aandeel van de activiteiten in Venezuela zal bijgevolg gevoelig dalen. De verwachte impact op omzet wordt geschat op € 100 miljoen terwijl de impact op REBIT wordt begroot op € 12 miljoen.

Eind 2012 stelde Bekaert 27 200 werknemers te werk, 1 300 minder in vergelijking met eind 2011. 3 200 medewerkers werden getroffen door de herstructurering. De acquisities in Maleisië en China en de expansies in India, Peru en andere landen voegden 1 900 medewerkers toe.

Er vond geen terugkoop of vernietiging van aandelen plaats in 2012. Het totale aantal aandelen geboekt als eigen aandelen bedroeg 939 700 op 31 december 2012.

Segmentrapportering

EMEA

De omzetdaling in EMEA was toe te schrijven aan een ongunstige productmix veroorzaakt door zowel een zwakke vraag in de Zuid-Europese automobielmarkten en voor roestvaste staaldraadproducten als door de ineenstorting van de zaagdraadmarkt. Andere segmenten presteerden goed en droegen bij tot het verzekeren van stabiele verkoopvolumes in de regio.

De prijsdaling van grondstoffen op basis van staal hadden een negatieve invloed op de inkomsten en resultaten van het segment in 2012.

De eenmalige opbrengsten en kosten hebben hoofdzakelijk betrekking op de Belgische productieplatformen en omvatten de uitgaven en provisies voor de herstructureringsplannen en bijzondere waardevermin-deringen (€ -85 miljoen) en de positieve impact van de meerwaarde op de verkoop van de industrial coatings activiteiten en van grond (€ +10 miljoen).

Noord-Amerika

Het aanhoudend moeilijke economische klimaat in de Verenigde Staten had een ongunstige invloed op de marktvraag in de automobielsector en in andere industriële sectoren. De lokale bandenindustrie kon geen voordeel halen uit de heropleving van de automobielsector in de VS door een vertraagde vraag in de vervangingsmarkt, voornamelijk voor vrachtwagenbanden, en door de toegenomen importstromen van banden uit Azië.

Ook de landbouw- en bouwsector bleven onder druk staan, terwijl de energie- en nutssectoren, met investeringen in electriciteitsnetwerken en met betrekking tot aardolie- en gaswinning sterk bleven presteren. De impact van de gedesinvesteerde specialty films en industrial coatings activiteiten in Noord-Amerika werd gecompenseerd door de gunstige wisselkoersbewegingen en door de inbreng van de voortreffelijk presterende Canadese kabelactiviteiten in de geconsolideerde omzet

De eenmalige opbrengsten en kosten slaan voornamelijk op goodwill- en bijzondere waardeverminderingen in de staaldraadfabriek in Canada.

Latijns-Amerika

In Latijns-Amerika nam de geconsolideerde omzet met 118% toe dankzij de consolidatie van de vennootschappen binnen het Chileense partnerschip waarin Bekaert nu hoofdaandeelhouder is, gunstige wisselkoerseffecten en de algemeen solide prestaties, voornamelijk in Peru. Een gebrek aan constante toelevering van walsdraad in Vicson, Venezuela, leidde tot activiteitsverliezen en tijdelijke fabriekssluitingen in het laatste kwartaal van 2012. De omzetstijging van Vicson, ondersteund door een overgewaardeerde munt, werd slechts gedeeltelijk teruggeschroefd door de lagere volumes.
De eenmalige opbrengsten en kosten houden een opbrengst zonder kasstroomeffect in op de Chileense consolidatietransactie.
De gezamenlijke omzet steeg met 3% in Latijns-Amerika. De zwakkere Braziliaanse real temperde de groei van het segment op gezamenlijk niveau, hoewel de Braziliaanse joint ventures stabiele verkoopvolumes en resultaten konden optekenen.

Pacifisch Azië

De omzet in Azië lag gevoelig lager ten gevolge van de ineenstorting van de markt van de zonne-energie met substantiële impact op de zaagdraadactiviteiten in China. De zaagdraadprijzen zakten opnieuw met 30% in 2012. Het gemiddelde prijsniveau van 2012 lag 60% lager dan het gemiddelde van 2011. Het activiteitenplatform rubberversterking behaalde solide verkoopvolumes, maar opereerde in een toenemende concurrentiële omgeving ten gevolge van een vertraging van de lokale vraag naar vrachtwagenbanden en de verminderde exportactiviteit bij onze Aziatische klanten. De prijsdalingen in tire cord werden echter grotendeels gecompenseerd door de impact van de geïmplementeerde kostenbesparingen. De marges werden in het Aziatische segment afgezwakt door de integratiekosten van de recent verworven activiteiten in Maleisië en China.

Bekaert nam op het einde van 2011 initiatieven om het zaagdraadplatform in China af te slanken. In 2012 implementeerde de onderneming bijkomende maatregelen en werden eenmalige kosten geboekt voor de gerelateerde herstructurering en bijzondere waardeverminderingen. De bijzondere waardeverminderingen vormen het merendeel van de € 70 miljoen eenmalige kosten (zonder kasstroomeffecten). Terwijl de onderneming bijkomende provisies (€ 14 miljoen) aanlegde voor dubieuze debiteuren (zaagdraadklanten China), werden doeltreffende maatregelen genomen voor een strikter kredietbeheer en inning van uitstaande betalingen. Hierdoor werd het werkkapitaal gevoelig gereduceerd, wat tot uiting komt in de solide cash flow generatie.

  • Share
  • Print