Remuneratieverslag

1. Beschrijving van de in 2012 gehanteerde procedure om (i) een remuneratiebeleid te ontwikkelen voor de niet-uitvoerende bestuurders en het uitvoerend management, en (ii) de remuneratie te bepalen van de individuele bestuurders en uitvoerende managers

Het remuneratiebeleid voor niet-uitvoerende bestuurders wordt bepaald door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op aanbeveling van de Raad van Bestuur, die handelt op basis van voorstellen van het Benoemings- en Remuneratiecomité. Het beleid werd goedgekeurd door de Gewone Algemene Vergadering van 10 mei 2006, en gewijzigd door de Gewone Algemene Vergadering van 11 mei 2011.

Het remuneratiebeleid voor de Gedelegeerd Bestuurder wordt bepaald door de Raad van Bestuur, die handelt op basis van voorstellen van het Benoemings- en Remuneratiecomité. De Gedelegeerd Bestuurder neemt aan deze procedure niet deel. Het Comité verzekert de conformiteit met het remuneratiebeleid van het contract van de Gedelegeerd Bestuurder met de vennootschap. Een kopie van het contract van de Gedelegeerd Bestuurder is op verzoek van elke bestuurder bij de Voorzitter beschikbaar.
Het remuneratiebeleid voor de andere leden van het Bekaert Group Executive dan de Gedelegeerd Bestuurder wordt bepaald door de Raad van Bestuur, die handelt op basis van voorstellen van het Benoemings- en Remuneratiecomité. De Gedelegeerd Bestuurder heeft een adviserende rol in deze procedure. Het Comité verzekert de conformiteit met het remuneratiebeleid van het contract van elk lid van het Bekaert Group Executive met de vennootschap. Een kopie van elk contract is op verzoek van elke bestuurder bij de Voorzitter beschikbaar.

2. Verklaring over het in 2012 gehanteerde remuneratiebeleid voor de niet-uitvoerende bestuurders en het uitvoerend management

Niet-uitvoerende bestuurders

De remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders wordt bepaald op basis van zes gewone vergaderingen van de voltallige Raad van Bestuur per jaar. Een gedeelte van de remuneratie wordt betaald in functie van het aantal gewone vergaderingen dat de niet-uitvoerende bestuurder persoonlijk bijwoont.

Niet-uitvoerende bestuurders die lid zijn van een Comité van de Raad van Bestuur ontvangen een vergoeding voor elke Comité-vergadering die ze persoonlijk bijwonen. In zijn hoedanigheid van uitvoerend bestuurder ontvangt de Gedelegeerd Bestuurder die vergoeding niet. De Voorzitter van een Comité ontvangt het dubbele van die vergoeding, behalve indien hij ook de Voorzitter van de Raad van Bestuur is.

Indien de Raad van Bestuur in een specifieke aangelegenheid de bijstand van een bestuurder verzoekt op grond van zijn/haar onafhankelijkheid en/of bekwaamheid, is die bestuurder, voor elke sessie die een specifieke verplaatsing en tijd vergt, gerechtigd op een vergoeding gelijk aan het toepasselijke variabele bedrag voor een persoonlijk bijgewoonde vergadering van een Comité van de Raad van Bestuur.

Het concrete bedrag van de vergoeding van de bestuurders wordt door de Gewone Algemene Vergadering voor het lopende boekjaar bepaald.

De vergoeding van de bestuurders wordt regelmatig getoetst aan een geselecteerde korf relevante beursgenoteerde Belgische en internationale industriële referenties om te verzekeren dat personen kunnen worden aangetrokken met competenties die aan de internationale ambities van de Groep beantwoorden.

Niet-uitvoerende bestuurders hebben geen recht op prestatiegebonden remuneratie zoals bonussen, aandelengerelateerde incentiveprogramma’s op lange termijn, voordelen in natura of voordelen verbonden aan pensioenplannen, noch op enig ander type variabele remuneratie met uitzondering van de boven beschreven regeling inzake persoonlijk bijgewoonde vergaderingen van de Raad van Bestuur of van een Comité.
Uitgaven die bestuurders redelijkerwijs in het kader van de uitoefening van hun taken doen worden terugbetaald op voorlegging van genoegzame rechtvaardigingsstukken. Bestuurders worden geacht de in de Groep gangbare standaarden in acht te nemen bij het doen van uitgaven.

De remuneratie van de Voorzitter van de Raad van Bestuur wordt bij het begin van zijn opdracht bepaald, en wel voor de duur van die opdracht. Op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité wordt de vergoeding bepaald door de Raad van Bestuur onder voorbehoud van goedkeuring door de Gewone Algemene Vergadering. In zijn voorstel moet het Comité rekening houden met een duidelijke omschrijving van de taken van de Voorzitter, het professionele profiel dat werd aangetrokken, de tijd die de Groep daadwerkelijk ter beschikking moet worden gesteld, en een gepaste remuneratie die aan de gestelde verwachtingen voldoet en die regelmatig wordt getoetst aan een geselecteerde korf relevante beursgenoteerde Belgische en internationale industriële referenties. De remuneratie kan uit een geldelijke vergoeding en een uitgesteld inkomenssysteem bestaan. De Voorzitter heeft geen recht op een bijkomende vergoeding voor het bijwonen of voorzitten van een vergadering van een Comité van de Raad van Bestuur, omdat dit in zijn totale remuneratiepakket begrepen is.

Bekaert verwacht niet dat haar huidige remuneratiebeleid voor de Voorzitter en de overige niet-uitvoerende bestuurders ingrijpende wijzigingen zal ondergaan in 2013 en 2014.

Uitvoerend management

De belangrijkste elementen van het remuneratiebeleid van de Groep voor het uitvoerend management zijn het basissalaris, korte termijn, middellange termijn en lange termijn variabele vergoeding, pensioen en overige componenten. De Groep biedt competitieve totale remuneratiepakketten aan met het doel het beste kader- en managementtalent aan te trekken en te behouden in elk deel van de wereld waar de Groep aanwezig is. De remuneratie van de uitvoerende managers wordt regelmatig getoetst aan een geselecteerde korf relevante beursgenoteerde Belgische en internationale industriële referenties.

Een sterke focus op prestatie en realisaties op Groeps-, team en individueel niveau is gereflecteerd in het korte termijn variabele vergoedingsprogramma, dat rechtstreeks gerelateerd is aan de jaarlijkse business doelstellingen.
De middellange en lange termijn variabele vergoedingsprogramma’s van de Groep moeten managers en kaderleden belonen voor hun bijdrage tot de creatie van hogere aandeelhouderswaarde op termijn. Die programma’s zijn typisch gerelateerd aan de prestatie van de vennootschap op langere termijn en met de toekomstige waardevermeerdering van de aandelen van de vennootschap.

Het remuneratiepakket van de Gedelegeerd Bestuurder bestaat uit een basissalaris, een korte termijn, een middellange termijn en een lange termijn variabele vergoeding, pensioen en overige componenten. Het remuneratiepakket moet competitief zijn en op maat van de verantwoordelijkheden van een Gedelegeerd Bestuurder die aan het hoofd staat van een wereldwijd actieve industriële groep met diverse business platforms.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité beveelt elk jaar een aantal objectieven aan die rechtstreeks van het business plan zijn afgeleid en die gebaseerd zijn op overige aan de Gedelegeerd Bestuurder toe te vertrouwen prioriteiten. Die objectieven bevatten zowel Groeps- als individuele financiële en niet-financiële doelstellingen, en worden over een vooraf bepaalde periode gemeten (tot drie jaren ver). Die objectieven, alsmede de eindejaarsbeoordeling van de realisaties, worden door het Comité gedocumenteerd en aan de voltallige Raad van Bestuur voorgelegd. De eindbeoordeling leidt tot een waardering door de Raad van Bestuur, gebaseerd op gemeten resultaten, van alle prestatiegebonden elementen uit het remuneratiepakket van de Gedelegeerd Bestuurder.

Het remuneratiepakket van de andere leden van het Bekaert Group Executive dan de Gedelegeerd Bestuurder bestaat uit een basissalaris, een korte termijn, een middellange termijn en een lange termijn variabele vergoeding, pensioen en overige componenten. Het remuneratiepakket moet competitief zijn en op maat van de rol en de verantwoordelijkheden van elk Bekaert Group Executive lid, dat tot een team behoort dat aan het hoofd staat van een wereldwijd actieve industriële groep met diverse business platforms.

De Gedelegeerd Bestuurder evalueert de prestatie van ieder ander lid van het Bekaert Group Executive, en legt zijn prestatiewaardering voor aan het Benoemings- en Remuneratiecomité. Die evaluatie gebeurt jaarlijks op basis van gedocumenteerde objectieven die rechtstreeks van het business plan zijn afgeleid en die rekening houden met de specifieke verantwoordelijkheden van elk lid van het Bekaert Group Executive.

De realisaties die op basis van die objectieven gemeten worden bepalen alle prestatiegebonden elementen uit het remuneratiepakket van elk ander lid van het Bekaert Group Executive dan de Gedelegeerd Bestuurder. De objectieven bevatten zowel Groeps- als individuele financiële en niet-financiële doelstellingen, en worden over een vooraf bepaalde periode gemeten (tot drie jaren ver).

Het concrete bedrag van de vergoeding van de Gedelegeerd Bestuurder en de overige leden van het Bekaert Group Executive wordt bepaald door de Raad van Bestuur op gemotiveerde aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité.

Bekaert evalueert regelmatig haar volledig remuneratiebeleid teneinde het af te stemmen op de economische context en op wettelijke vereisten. Bekaert verwacht niet dat haar huidige remuneratiebeleid voor de Gedelegeerd Bestuurder en de overige leden van het uitvoerend management ingrijpende wijzigingen zal ondergaan in 2013 en 2014.

3. Remuneratie van de bestuurders met betrekking tot 2012

Het bedrag van de remuneratie en andere voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de bestuurders werden toegekend door de vennootschap of haar dochtervennootschappen met betrekking tot 2012 wordt in de tabel hierna op individuele basis vermeld.

De vergoeding van de Voorzitter voor de uitoefening van al zijn opdrachten in de vennootschap was een vast bedrag van € 500 000.

PAGE-BREAK
De vergoeding van elke bestuurder, behalve de Voorzitter, voor de uitoefening van zijn opdracht als lid van de Raad van Bestuur, bestond uit een vast bedrag van € 38 000 en uit een bedrag van € 2 500 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur.

De vergoeding van elke bestuurder, behalve de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder, voor de uitoefening van zijn opdracht als lid van een Comité van de Raad van Bestuur, bestond uit een bedrag van € 1 500 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van het Comité.

Bekaert-Remuneration

4. Remuneratie van de Gedelegeerd Bestuurder met betrekking tot 2012 in zijn hoedanigheid van bestuurder

In zijn hoedanigheid van bestuurder heeft de Gedelegeerd Bestuurder recht op dezelfde remuneratie als de niet-uitvoerende bestuurders, behalve de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van Comités van de Raad van Bestuur, waarvoor hij geen vergoeding ontvangt (cfr. de bovenstaande tabel). De door de Gedelegeerd Bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder ontvangen vergoeding is begrepen in zijn basissalaris dat in de volgende tabel is vermeld.

5. Prestatiegebonden remuneratie: criteria, periode en methode van prestatie-evaluatie

Het remuneratiepakket van de Gedelegeerd Bestuurder en de overige leden van het Bekaert Group Executive bevat drie prestatiegebonden elementen:

  • een korte termijn variabele vergoeding, met objectieven gerelateerd aan het jaarlijkse business plan. Die objectieven bevatten zowel Groeps- als individuele financiële en niet-financiële doelstellingen en worden elk jaar door de Raad van Bestuur beoordeeld;
  • een middellange termijn variabele vergoeding, met objectieven gerelateerd aan het business plan voor de volgende periode van drie jaar. Die objectieven meten zowel de absolute prestatie van Bekaert ten opzichte van het plan als haar relatieve prestatie ten opzichte van een korf met relevante andere bedrijven. De realisatie van die objectieven wordt door de Raad van Bestuur beoordeeld aan het eind van elke driejaarperiode;
  • een lange termijn variabele vergoeding, onder de vorm van het aanbod van een variabel aantal aandelenopties (zie paragraaf 8 hierna).
PAGE-BREAK

6. Remuneratie van de Gedelegeerd Bestuurder met betrekking tot 2012

Het contract tussen de huidige Gedelegeerd Bestuurder en de vennootschap werd op 18 januari 2006 ondertekend.

Het bedrag van de remuneratie en andere voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de Gedelegeerd Bestuurder werden toegekend door de vennootschap of haar dochtervennootschappen met betrekking tot 2012 wordt hierna vermeld. In het licht van de economische uitdagingen waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd heeft de Gedelegeerd Bestuurder afstand gedaan van elke korte termijn variabele vergoeding voor 2012.

Bert De Graeve Remuneratie met betrekking tot 2012, in € Opmerkingen 
Basissalaris 830 200 Bevat Belgisch basissalaris en alle Belgische en buitenlandse bestuurdersvergoedingen (1)
Korte termijn variabele vergoeding (2) 0 Jaarlijkse variabele vergoeding, gebaseerd op prestatie in 2012
Middellange termijn variabele vergoeding (3) 0 Middellange termijn variabele vergoeding, gebaseerd op prestatie in 2010 - 2012
Pensioen 168 600 Toegezegdebijdragenregeling
Andere remuneratie-elementen 65 100 Bevat bedrijfswagen en verzekeringen
Lange termijn variabele vergoeding 24 000 aandelenopties Aantal toegekende aandelenopties

(1) Het basissalaris is inclusief de vergoeding door de Gedelegeerd Bestuurder ontvangen in zijn hoedanigheid van bestuurder
(2) In 2012 werd een korte termijn variabele vergoeding van € 332 500 betaald gebaseerd op prestatie in 2011
(3) In 2012 werd een middellange termijn variabele vergoeding van € 25 000 betaald gebaseerd op prestatie in 2009-2011

7. Remuneratie van de overige leden van het Bekaert Group Executive met betrekking tot 2012

Het bedrag van de remuneratie en andere voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de andere leden van het Bekaert Group Executive dan de Gedelegeerd Bestuurder werden toegekend door de vennootschap of haar dochtervennootschappen met betrekking tot 2012 (vijf leden) wordt hierna op globale basis vermeld. In het licht van de economische uitdagingen waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd hebben de leden van het Bekaert Group Executive afstand gedaan van elke korte termijn variabele vergoeding voor 2012.

Bekaert Group Executive
(exclusief CEO)
Remuneratie met betrekking tot 2012, in € Opmerkingen
Basissalaris 1 808 000 Bevat Beligisch basissalaris en alle Belgische en buitenlandse bestuurdersvergoedingen
Korte termijn variabele vergoeding (1) 0 Jaarlijkse variabele vergoeding, gebaseerd op prestatie in 2012
Middellange termijn variabele vergoeding (2) Middellange termijn variabele vergoeding, gebaseerd op prestatie in 2010 - 2012
Pensioen 236 000 Toegezegdebijdragenregeling en toegezegdpensioenregeling
Andere remuneratie-elementen 75 000 Bevat bedrijfswagens en verzekeringen

(1) In 2012 werd een korte termijn variabele vergoeding van € 450 700 betaald gebaseerd op prestatie in 2011
(2) In 2012 werd een middellange termijn variabele vergoeding van € 110 900 betaald gebaseerd op prestatie in 2009-2011

PAGE-BREAK

8. Aandelenopties voor het uitvoerend management toegekend in 2012

Het aantal aandelenopties dat in 2012 aan de Gedelegeerd Bestuurder en de overige leden van het Bekaert Group Executive werd toegekend, en het aantal aandelenopties dat in 2012 door hen werd uitgeoefend of is vervallen wordt op individuele basis in de onderstaande tabel vermeld.

De aan de Gedelegeerd Bestuurder en de overige leden van het Bekaert Group Executive toegekende aandelenopties zijn gebaseerd op het SOP2010-2014 plan dat in 2010 door de Raad van Bestuur werd voorgesteld en door een Bijzondere Algemene Vergadering werd goedgekeurd. Het plan biedt opties tot verwerving van bestaande aandelen van de vennootschap aan. Er vindt één aanbod van opties plaats in december in elk van de jaren 2010 tot en met 2014, en de opties worden toegekend op de 60ste dag volgend op de dag van het aanbod (d.i. in februari van het jaar daarop). Het totaal aantal aan te bieden opties wordt ieder jaar door de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité bepaald. Het aantal aan elke individuele begunstigde aan te bieden opties is ten dele variabel, op basis van een beoordeling van de lange termijn bijdrage van de betrokken persoon tot het succes van de vennootschap. De opties worden gratis aan de begunstigden aangeboden. Elke aanvaarde optie verleent de houder het recht op verwerving van één bestaand aandeel van de vennootschap tegen betaling van de uitoefenprijs, die definitief wordt bepaald ten tijde van het aanbod en die gelijk is aan het laagste van: (i) de gemiddelde slotkoers van de aandelen van de vennootschap op de beurs gedurende dertig dagen die de dag van het aanbod voorafgaan, of (ii) de laatste slotkoers die de dag van het aanbod voorafgaat. De uitoefenprijs van de in 2012 toegekende aandelenopties bedraagt € 25,14. Onder voorbehoud van de gesloten periodes en de sperperiodes voor de handel in aandelen en van het planreglement kunnen de opties uitgeoefend worden vanaf het begin van het vierde kalenderjaar na de datum van hun aanbod tot het einde van het tiende kalenderjaar na de datum van hun aanbod.

De aandelenopties die in 2012 uitoefenbaar waren zijn gebaseerd op de plannen die het SOP2010-2014 plan voorafgingen. De bepalingen van die plannen zijn gelijkaardig aan die van het SOP2010-2014 plan, met dien verstande dat de aan werknemers toegekende opties de vorm hadden van warrants die de houders het recht verlenen tot verwerving van nieuw uit te geven aandelen van de vennootschap, terwijl zelfstandige begunstigden recht hebben op verwerving van bestaande aandelen zoals in het SOP2010-2014 plan.

  Aantal toegekende opties  Aantal uitgeoefende opties Aantal vervallen opties
Bert De Graeve 24 000 -
Bruno Humblet 15 000 - -
Dominique Neerinck  9 000 - -
Curd Vandekerckhove  8 000 - -
Henri Jean Velge 12 000 - -
Frank Vromant 12 000 - -

Behalve de bovengenoemde aandelenopties worden geen aandelen noch rechten tot verwerving van aandelen aan de Gedelegeerd Bestuurder of aan enig ander lid van het Bekaert Group Executive toegekend.

9. Vertrekvergoedingen voor het uitvoerend management

Het Belgisch recht en de normale praktijk vormen de basis voor de vertrekregelingen met de uitvoerende managers, behalve met de Gedelegeerd Bestuurder en de Chief Financial Officer, van wie de ten tijde van hun benoeming overeengekomen contractuele regelingen opzeggingstermijnen van respectievelijk 24 en 12 maanden bepalen.

10. Vertrek van uitvoerende managers

Geen lid van het uitvoerend management heeft in 2012 de Groep verlaten.

11. Terugvorderingsrecht van de vennootschap

Er bestaan geen bepalingen die de vennootschap het recht verlenen een variabele remuneratie terug te vorderen die aan uitvoerende managers zou zijn toegekend op basis van onjuiste financiële gegevens.

  • Share
  • Print