Raad van Bestuur & Comités

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit veertien leden, die door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd worden. Acht bestuurders zijn benoemd op voordracht van de hoofdaandeelhouders. De functies van Voorzitter en van Gedelegeerd Bestuurder worden nooit door dezelfde persoon uitgeoefend. De Gedelegeerd Bestuurder is het enig lid van de Raad met een uitvoerende functie. Alle andere leden zijn niet-uitvoerende bestuurders.

Drie bestuurders zijn onafhankelijk op grond van de criteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code: Dr Alan Begg (voor het eerst benoemd in 2008), Lady Barbara Thomas Judge (voor het eerst benoemd in 2007), en de heer Manfred Wennemer (voor het eerst benoemd in 2009, onafhankelijk sedert 1 januari 2010). Sir Anthony Galsworthy (voor het eerst benoemd in 2004) hield op onafhankelijk te zijn bij zijn benoeming voor een vierde opeenvolgende mandaat op 9 mei 2012.

De Raad heeft in 2012 acht vergaderingen gehouden. Er waren zes gewone en twee buitengewone vergaderingen. Eenmaal heeft de Raad een besluit genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Naast de uitoefening van zijn bevoegdheden uit hoofde van de wet, de statuten en het Bekaert Charter, behandelde de Raad van Bestuur in 2012 onder meer de volgende onderwerpen:

  • de implicaties van de moeilijke business, economische en financiële omstandigheden op Bekaert en haar lange termijn strategie, en de repliek van de Groep;
  • het business plan voor 2012;
  • de voortdurende opvolging van de schuld- en liquiditeitspositie van de Groep; 
  • een ingrijpend herschikkingsprogramma tot afslanking van Bekaerts wereldwijde zaagdraadactiviteiten en tot substantiële verbetering van de kostenstructuur van de Groep; 
  • een bespreking van Bekaerts strategie inzake technologie; 
  • het business plan voor de periode 2013-2015;
  • het optrekken van de leeftijdsgrens voor bestuurders tot 69 jaar; 
  • het derde aanbod van aandelenopties uit hoofde van het Optieplan op Aandelen 2010-2014 (‘SOP2010-2014’).

Bekaert

Comités van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft drie adviserende comités.

Audit en Finance Comité

De samenstelling van het Audit en Finance Comité is conform artikel 526bis §2 van het Wetboek van vennootschappen: zijn vier leden zijn niet-uitvoerende bestuurders, en één lid, Lady Judge, is onafhankelijk. Haar deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit blijkt uit haar functie van ondervoorzitter van de Financial Reporting Council, de Britse toezichthouder voor boekhouding en corporate governance, die ze tot eind 2007 uitgeoefend heeft.

In afwijking op bepaling 5.2/3 van de Belgische Corporate Governance Code wordt het Comité voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur: Bekaert wenst immers dat de Voorzitter alle comités voorzit, om zo zijn specifieke taak van bescherming van de belangen van alle aandeelhouders optimaal te kunnen vervullen. In afwijking op bepaling 5.2/4 van de Belgische Corporate Governance Code, volgens dewelke op zijn minst een meerderheid van de leden onafhankelijk moet zijn, is Bekaert van oordeel dat het Comité de evenwichtige samenstelling van de voltallige Raad moet weerspiegelen.

De Gedelegeerd Bestuurder en de Chief Financial Officer zijn geen lid van het Comité, maar worden tot zijn vergaderingen uitgenodigd. Deze regeling waarborgt de noodzakelijke interactie tussen Raad van Bestuur en uitvoerend management.

Naam Mandaat1 Vergaderingen2
Baron Buysse  2014 4
François de Visscher 2013 4
Baudouin Velge 2013 4
Lady Barbara Thomas Judge 2013 4

Het Comité vergaderde in 2012 vier maal. Naast de uitoefening van zijn bevoegdheden uit hoofde van de wet en van het Bekaert Charter behandelde het Comité voornamelijk de volgende onderwerpen:
- de schuld- en liquiditeitspositie;
- de verslagen van het interne audit departement;
- de verslagen van de commissaris;
- het voorstel tot herbenoeming van Deloitte als commissaris;
- de jaarlijkse bespreking van de voornaamste risico’s en van de desbetreffende risicobeheersingsplannen  uit hoofde van het “enterprise risk management” programma van Bekaert.

Benoemings- en Remuneratiecomité

De samenstelling van het Benoemings- en Remuneratie-
comité is conform artikel 526quater §2 van het Wetboek van vennootschappen: zijn drie leden zijn

1 Einde huidig mandaat
2 Aantal bijgewoonde vergaderingen

niet-uitvoerende bestuurders. Het wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur; zijn twee overige leden, Dr Begg en Lady Judge, zijn onafhankelijk. De deskundigheid van het Comité op het gebied van remuneratiebeleid blijkt uit de relevante ervaring van zijn leden.

Naam Mandaat1 Vergaderingen2
Baron Buysse 2014 5
Dr Alan Begg 2014 5
Lady Barbara Thomas Judge 2013 5

Twee door de hoofdaandeelhouders voorgedragen bestuurders worden tot de vergaderingen van het Comité uitgenodigd zonder dat ze er lid van zijn.

Het Comité vergaderde in 2012 vijf maal. Naast de uitoefening van zijn bevoegdheden uit hoofde van de wet en van het Bekaert Charter behandelde het Comité voornamelijk de volgende onderwerpen:
- de bezoldiging van de Voorzitter van de Raad van Bestuur voor de periode 2012-2014;
- de successieplanning voor leden van het hoger management;
- de wereldwijde HR strategieën en prioriteiten;
- de remuneratiestrategieën van de Groep;
- de kortetermijn variabele vergoeding voor de Gedelegeerd Bestuurder en de overige leden van het uitvoerend management voor 2011;
- het basisalaris van de Gedelegeerd Bestuurder en de overige leden van het uitvoerend management voor 2012;
- de nieuwe organisatiestructuur van de Groep.

Strategisch Comité

Het Strategisch Comité telt zes leden, waarvan er vijf niet-uitvoerende bestuurders zijn. Het wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, en bestaat voorts uit de Gedelegeerd Bestuurder en vier bestuurders.

Name  Mandaat1 Vergaderingen2 
Baron Buysse 2014 3
Bert De Graeve 2015 3
Baron Bekaert 2015 3
Graaf Charles de Liedekerke 2015 3
Maxime Jadot 2015 3
Sir Anthony Galsworthy 2014 3

Het Comité vergaderde in 2012 drie maal. Naast de uitoefening van zijn bevoegdheden uit hoofde van de statuten en van het Bekaert Charter behandelde het Comité voornamelijk de volgende onderwerpen:
- de stand van zaken in strategische projecten;
- een bespreking van Bekaerts exposure in China;
- de strategie voor staalkoord voor banden in de periode 2013-2015;
- de schuld-, liquiditeits- en werkkapitaalpositie van de Groep, en de impact op de strategie.

  • Share
  • Print