Evaluatie & Wet vertegenwoordiging vrouwen

Evaluatie

De voornaamste kenmerken van de werkwijze voor het evalueren van de Raad van Bestuur, zijn Comités en de individuele bestuurders zijn beschreven in paragraaf II.3.4 van het Bekaert Charter. De Voorzitter is belast met de organisatie van periodieke prestatiebeoordelingen door middel van een uitgebreide vragenlijst die betrekking heeft op:

  • de werking van de Raad of van het Comité;
  • de grondige voorbereiding en bespreking van belangrijke onderwerpen;
  • de individuele bijdrage van elke bestuurder;
  • der huidige samenstelling van de Raad of het Comité, en de vergelijking met zijn gewenste samenstelling;
  • de interactie van van de Raad met het uitvoerend management.

Als onderdeel van de in 2011 aangevatte prestatiebeoordeling heeft de Voorzitter in 2012 de antwoorden op de vragenlijst in afzonderlijke vergaderingen met elke individuele bestuurder besproken en de conclusies van de beoordeling, met inbegrip van de punten voor verbetering, aan de voltallige Raad voorgelegd.

De onafhankelijk bestuurder met de langste anciënniteit heeft een evaluatie van de prestatie van de Voorzitter door de Raad van Bestuur georganiseerd.

Wet vertegenwoordiging vrouwen

De Raad van Bestuur heeft zijn besprekingen voortgezet omtrent de te nemen acties met het oog op tegemoetkoming aan de vereiste dat ten minste één derde van zijn leden van een ander geslacht is dan dat van de overige leden met ingang van 1 januari 2017. De Voorzitter heeft een search naar vrouwelijke kandidaten aangevat.

  • Share
  • Print