Aandelen en aandeelhouders

Het Bekaert aandeel in 2012

Onze benadering

Bekaert wil haar aandeelhouders transparante financiële informatie verschaffen. We streven een continue communicatie na in open dialoog met onze aandeelhouders. Bekaert heeft er altijd voor gekozen snel te reageren op de internationale regelgeving. De geconsolideerde jaarrekening wordt opgemaakt conform de International Financial Reporting Standards (IFRS) die door de Europese Unie zijn goedgekeurd. Zowel particuliere als institutionele beleggers kunnen rekenen op ons voortdurend streven naar transparante verslaggeving, zowel op aandeelhoudersvergaderingen als tijdens bijeenkomsten met analisten.

Aandeelidentificatie

Het Bekaert aandeel noteert op NYSE Euronext Brussels als ISIN BE0974258874 (BEKB) en werd voor het eerst genoteerd in december 1972. De VVPR strip noteerde als ISIN BE0005640140 (BEKS) tot 3 januari 2013. Vanaf dan werden de VVPR strips van alle genoteerde ondernemingen uit de notering gehaald. De ICB-sectorcode is 2727 Diversified Industrials.

Het Bekaert aandeel in 2012

Het Bekaert aandeel nam bij aanvang 2012 een goeie start en steeg naar een jaarpiek van € 33,50 als een gevolg van een algemeen vertrouwen in de aandelenmarkten. Deze positieve trend werd echter ongedaan gemaakt met de aankondiging van het herstructureringsplan begin februari en van de jaarresultaten 2011. Deze jaarresultaten gaven verduidelijking over de draagwijdte van de terugval in de activiteiten gerelateerd aan de markt van de zonne-energie en de impact daarvan op de financiële performantie van Bekaert. Uit de jaarresultaten bleek ook de noodzaak en de beslissing om een globaal kostenbesparingsplan te implementeren met als doel Bekaerts winstgevendheid op lange termijn te herstellen.

Toen begin maart de integratie van de activiteiten van het Chileens partnerschap in de consolidatieperimeter van Bekaert werd aangekondigd, reageerde de koers van het aandeel gunstig. Kort daarna reageerden de financiële markten wereldwijd negatief omwille van ernstige macro-economische bezorgdheden met betrekking van de toestand van de Europese economie. De waarde van het Bekaert-aandeel daalde sterker dan de BEL20, de Belgische referentie-index.

Halfweg het tweede kwartaal evolueerde het aandeel positief als gevolg van de afronding van de onderhandelingen over een sociaal plan in België en van de beter dan verwachte eerstekwartaalcijfers. De koers van het aandeel daalde na de uitkering van het brutodividend voor 2011. Macro-economische bezorgdheden in Europa overschaduwden de financiële markten en brachten de BEL20 index op 1 juni 2012 op haar laagste punt sinds december 2011.

De waarde van het Bekaert aandeel werd verder beïnvloed door haar exit uit de indexen van STOXX 600 en MSCI nadat de marktkapitalisatie van de Groep beneden het minimum vereiste niveau gezakt was. De exit resulteerde onmiddellijk in de verkoop van aandelen van geïndexeerde fondsen. De koers bereikte een jaarminimum van € 17,21 op 14 juni 2012.

Bekaert kondigde haar 2012 halfjaarresultaten aan op 27 juli. Deze resultaten weerspiegelden het vermogen van de Groep om stabiele verkoopvolumes te behalen in moeilijke markten, maar benadrukten evenzeer de onzekere vooruitzichten als gevolg van een wereldwijde economische vertraging en de verdere daling van de marktvraag en van de verkoopprijzen van de zaagdraadmarkt. Na positieve aanbevelingen van de Europese Centrale Bank herstelden de aandelenmarkten zich. De koers van het Bekaert aandeel steeg naar een piek van € 24,43 op 14 september.

Tijdens het vierde kwartaal werd de opwaartse trend van het Bekaertaandeel onderbroken. Terwijl de financiële markten vooruitgingen dankzij de aankondigingen over een Griekse bailout, dook de koers van het Bekaert aandeel aanzienlijk naar beneden na de aankondiging van de derdekwartaalcijfers. Ondersteund door de algemene eindejaarsrally op de financiële markten sloot het aandeel op 31 december 2012 af op € 21,88.

Bekaert herbevestigde haar lidmaatschap van de BEL20 en voldoet aan alle eisen van de index. Bekaert bekleedt de 16de plaats op 20 ondernemingen, met een marktkapitalisatie van € 1,31 miljard, een free float marktkapitalisatie van € 853 miljoen (binnen de free float band van 65%) en een omloopsnelheid van 144%.

Koersverloop tegenover beursindices

Beursevolutie

Verhandelde volumes

Het aantal dagelijks verhandelde aandelen was met 218 850 aandelen ongeveer 24% lager in vergelijking met vorige jaren. Dit was het gevolg van de ineenstorting van de zaagdraadmarkt en de economische evoluties in China. Op 31 mei 2012 piekte het volume: 2,3 miljoen aandelen werden op één dag tijd verhandeld als gevolg van de lage marktkapitalisatie en de onmiddellijke verkoop van aandelen van geïndexeerde fondsen (exit uit de STOXX 600 en de MSCI index).

Bekaert slotkoersen en volumes in 2012
Bekaert Share closing price 2012

Bekaert tegenover de Bel20®, NEXT100 en NEXT150

Bekaert bekleedt de 16de plaats in de BEL20, met een marktkapitalisatie van € 1,31  miljard, een free float marktkapitalisatie van € 853 miljoen (61,87% en binnen de free float band van 65%), een omloopsnelheid van 143%  en een gewicht van 1,36%.

Bekaert tegenover Bel20® (2012)

Bekaert share versus BEL20 2012

PAGE-BREAK
Bekaert tegenover NEXT100 en NEXT150 (2012) 

 Bekaert share versus NEXT100 2012


Internationalisering van de aandeelhoudersstructuur en belangrijke deelnemingen

De aandeelhoudersstructuur is vrij sterk geïnternationaliseerd.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (de transparantiewet) heeft Bekaert, in haar staturen, aan de wettelijke quota van 5% en van elk veelvoud van 5% de statutaire quota van 3% en 7,50% toegevoegd. Een overzicht van de actuele kennisgevingen van deelnemingen van 3% of meer is te vinden in het Financieel Overzicht van dit jaarverslag (informatie met betrekking tot de moedervennootschap: deelnemingen in het kapitaal).  

De hoofdaandeelhouders bezitten 38,13% van de aandelen, terwijl de geïdentificeerde institutionele investeerders 34,5% van de aandelen bezitten. Van het totale aantal Bekaertaandelen is 2,87% op naam.

Bekaert Internationalisering aandeelhoudersstructuur 2012 Dutch

Kapitaalstructuur en dividend

Kapitaalstructuur

Per 31 december 2012 bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap € 176 586 000, vertegenwoordigd door 60 000 942 aandelen zonder vermelding van waarde. De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Het aantal VVPR strips bedraagt 12 672 945. De strips hebben hun belastingvoordeel verloren als gevolg van de invoering van een uniforme roerende voorheffing ad 25% op dividenden van Belgische aandelen met inang van 1 januari 2013. De VVPR strips werden op 3 januari 2013 uit de notering geschrapt.
Het totale aantal uitstaande, in Bekaert aandelen converteerbare warrants onder de aandelenoptieplannen SOP1 en SOP2005-2009 bedraagt 619 184.

In de loop van 2012 werden in totaal 24 744 warrants uitgeoefend onder de SOP1 en SOP2005-2009 aandelenoptieplannen voor werknemers. Dit resulteerde in de uitgifte van 24 744 nieuwe aandelen en VVPR strips van de vennootschap, een verhoging van het maatschappelijk kapitaal met € 74 000 en een verhoging van de uitgiftepremie met € 336 477,16.

In 2012 werden eigen aandelen ingekocht noch vernietigd. Per 31 december 2012 had de vennootschap 939 700 aandelen in portefeuille, hetzelfde aantal als op 31 december 2011.
De tweede toekenning van opties in het kader van het SOP2010-2014 plan vond plaats op 20 februari 2012: er werden 287 800 opties toegekend aan leden van het Bekaert Group Executive, het senior management en een beperkt aantal kaderleden van de vennootschap en van enkele van haar dochtervennootschappen. Elke optie zal kunnen worden omgezet in één bestaand aandeel van de vennootschap tegen een uitoefenprijs van € 25,14. Op 20 december 2012 vond een derde aanbod van 274 100 opties plaats, waarvan er 267 200 werden aanvaard en op 18 februari 2013 toegekend. Elke optie van de derde serie zal in één bestaand aandeel van de vennootschap omgezet kunnen worden tegen een uitoefenprijs van € 19,20.

Het SOP2010-2014 plan en zijn voorgangers zijn conform de relevante bepalingen van de wet van 26 maart 1999 en de artikelen 520ter en 525, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen.
Detailgegevens omtrent kapitaal, aandelen en aandelenoptieplannen zijn te vinden in het Financieel Overzicht (Toelichting 6.11 bij de geconsolideerde jaarrekening).

Bekaerts dividendbeleid

Het is het beleid van de Raad van Bestuur om de Gewone Algemene Vergadering een winstverdeling voor te stellen die, in zoverre de winst het toelaat, enerzijds een stabiel of toenemend dividend oplevert en anderzijds een adequate cashflow verzekert voor investeringen en zelffinanciering ter ondersteuning van de groei. In de praktijk betekent dit dat de vennootschap streeft naar een pay-out ratio van circa 40% van het aan de Groep toerekenbare perioderesultaat over de lange termijn.
Bekaert Dividend Policy 2012 Dutch

Voorstel van resultaatsverwerking

De Raad van Bestuur zal de op 8 mei 2013 te houden Gewone Algemene Vergadering voorstellen een brutodividend van € 0,85 per aandeel uit te keren.

Algemene Vergaderingen van aandeelhouders

De Gewone Algemene Vergadering vond op 9 mei 2012 plaats. Een Buitengewone Algemene Vergadering werd op dezelfde dag gehouden. De besluiten van de vergaderingen zijn op www.bekaert.com terug te vinden.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de Bekaert Shareholders Guide 2012 en op www.bekaert.com

  • Share
  • Print