Onze verantwoordelijkheid op de werkplek

Onze mensen

Als antwoord op snelle en structurele veranderingen in de wereldwijde markt van de zonne-energie, op toenemende onzekerheid in andere markten en op algemene instabiliteit op langere termijn, heeft Bekaert in 2012 een ingrijpend herschikkingsprogramma geïmplementeerd. De onderneming heeft het uiterste gedaan om de sociale impact voor de getroffen medewerkers te verzachten door een billijk sociaal plan en begeleiding bij hertewerkstelling aan te bieden. In België vond tegen jaareinde 2012 meer dan 80% van de mensen die werden getroffen door de herstructurering een nieuwe job, zij die in aanmerking komen voor een vervroegde pensioenregeling buiten beschouwing gelaten. Ook in China werden de meeste mensen vrij snel opnieuw tewerkgesteld.

Naast de initiatieven en de oplossingen om de sociale gevolgen voor de getroffen medewerkers te verzachten, heeft Bekaert ook veel aandacht besteed aan de begeleiding van haar teams in deze turbulente tijd. Er werden interactieve sessies opgezet met managers van over de hele wereld om te luisteren naar hun bezorgdheden, ideeën en verwachtingen en om die te begrijpen en om hun vragen te beantwoorden. Er werden bijzondere inspanningen geleverd om adequate coaching tools aan te bieden aan managers uit de betrokken vestigingen.

We hebben ‘the Bekaert Leadership Journey’, een wereldwijd management ontwikkelingsprogramma opgestart in 2010, verdergezet. In 2012 werd de tweede module geïntroduceerd die focust op ‘leidinggeven met anderen’ en nauw samenwerken met anderen benadrukt om zo de bedrijfsdoelstellingen en onze gezamenlijke aspiratie te bereiken.

Personeelscijfers 

  • Gemiddeld 26 uren opleiding per medewerker
  • Percentage medewerkers met een performantieopvolging:

% van de medewerkers   Managers    Bedienden   Arbeiders
Betrokken in een
performantie-
opvolgingssysteem
   100   100    88 
Met koppeling
performantie
aan basisloon
  100   96   60
Met koppeling
performantie
aan variabele bonus
  100   85   85


Onze mensen vormen ons belangrijkste kapitaal. Daarom komt veiligheid altijd op de eerste plaats. Een veilige werkomgeving bieden aan alle werknemers is heel belangrijk bij Bekaert.

De juiste veiligheidsattitude

Onderzoek toont aan dat het merendeel van de ongevallen op de werkplek veroorzaakt wordt door menselijke factoren, eerder dan door machinegerelateerde gevaren. Een goede veiligheidsattitude is de beste manier om ongevallen te voorkomen. Correct gedrag start met een proactieve houding en de juiste ingesteldheid. Op basis van de ervaringen in onze fabrieken in Brazilië en Ecuador hebben we een evaluatiesysteem geïntroduceerd dat een verhoogde veiligheidsbewustwording beoogt en een risicogedragsprofiel berekent dat kan gebruikt worden in specifieke trainingsprogramma’s.

Veiligheid meten en verbeteren

Bekaerts veiligheidsbeleid werd geïntroduceerd aan de hand van het ‘Safety Tree’ model en wordt opgevolgd via het ‘Bekaert Safety Evaluation System’ (BEKSES). In 2012 werden regelmatig audits (gebaseerd op OHSAS 18001) uitgevoerd in een groot aantal van onze fabrieken. In de andere vestigingen werd een actieplan geïmplementeerd, gebaseerd op de audits van 2011.

Internationale Gezondheids- en Veiligheidsdag

In september 2012 organiseerde Bekaert haar vijfde Internationale Gezondheids- en Veiligheidsdag. De editie van dit jaar was gericht op elektrische veiligheid. In alle vestigingen vonden themagebonden activiteiten plaatsen en werden specifieke trainingsprogramma’s geïntroduceerd om alert te blijven voor elektrische veiligheid. Door de Internationale Gezondheids- en Veiligheidsdag jaarlijks te organiseren herbevestigen Bekaerts top management en alle management teams dat de veiligheid en gezondheid van alle Bekaert medewerkers één van de belangrijkste prioriteiten is en blijft.

Veiligheidscijfers

Frequentiegraad 2012
Frequentiegraad = aantal ongevallen met werkverlet per miljoen gewerkte uren.

Ernstgraad 2012

Ernstgraad = aantal dagen werkverlet als gevolg van arbeidsongeval per duizend gewerkte uren.

In 2012 stegen zowel de frequentiegraad als de ernstgraad in vergelijking met 2011. Dit was het resultaat van footprint wijzigingen (verkoop van fabrieken met heel goede veiligheidsresultaten & acquisitie/consolidatie van entiteiten waar veiligheidsprestaties zullen verbeterd worden als onderdeel van hun integratie in de Bekaert Groep.)

Veiligheidskampioenen in geconsolideerde fabrieken

aantal jaar zonder ongevallen met werkverlet
 

 >= 9 jaar

 >= 6 jaar

>= 5 jaar

> =3 jaar  >=2 jaar

Aantal fabrieken

 1

 2

 4

 7

 10


Bekaert Hlohovec AS, Slovakije slaagde erin om 9 jaar zonder ongevallen met werkverlet te presteren.

Bekaert Engineering (Ingelmunster, België) vierde 1000 werkdagen (3 jaar) zonder ongevallen met werkverlet.


We vierden ook veiligheidskampioenen in twee van onze Braziliaanse joint venture fabrieken: 
  • BMB-Belgo Mineira Bekaert Artefatos de Arame (Itaúna): 12 jaar zonder ongevallen met werkverlet
  • Belgo Bekaert Arames (Contagem): 6 jaar zonder ongevallen met werkverlet
  • Share
  • Print